Schade en Incasso

Als uw betaling uitblijft, wilt u de schade graag vergoed zien. Daar hebt u tenslotte uw verzekering voor.

Lees hier meer over de afwikkeling van uw schade en wat er daarna gebeurt.

 

 

 

 

 

 

businessman talking on phone

 

 

 

 

 

 

Schadedreiging

Als er sprake is van schadedreiging (nadat levering heeft plaats gevonden), neemt u contact met ons op. Samen bekijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat uw klant alsnog betaalt, voor het einde van de wachttermijn (meestal drie maanden). Hebt u ook het fabricatierisico verzekerd (de periode voor levering) en denkt u dat u niet kunt leveren, dan loopt u kans dat u de gemaakte kosten niet vergoed krijgt (fabricatieschade). Neem ook dan contact met ons op. Met u zullen we bekijken wat we kunnen doen om schade te voorkomen of te beperken.

Als de wachttermijn is verstreken en betaling niet heeft plaats gevonden, kunt u bij ons een verzoek tot schadevergoeding indienen. Het bijbehorende formulier vindt u onderaan deze pagina.

Staat al vóór de vervaldag van de vordering vast dat niet binnen de wachttermijn zal worden betaald (bijvoorbeeld door het faillissement van uw debiteur), dan kunt u verzoeken om schadevergoeding op de vervaldag van de vordering. 

Wij raden u aan om de brochure "Schadeclaim", met tips ter voorkoming van schade,  te bestuderen nadat u een polis hebt gekregen. Zo zorgt u er voor dat u verzekerd bent van dekking onder uw polis. Neem bij vragen gerust contact op met onze afdeling Claims & Recoveries.  

Schadevergoeding

Als u recht heeft op schadevergoeding, ontvangt u van ons een ‘Schade-afrekening tevens akte van overdracht van de vordering’. Op dit formulier vindt u het bedrag dat we vergoeden. Doorgaans bestaat deze uit de onbetaalde vordering vermeerderd met rente. Door ondertekening verklaart u zich akkoord met de schadeberekening en draagt u uw gehele vordering aan ons over. Enkele dagen later ontvangt u de schadevergoeding op uw rekening. 

Incasso

Ook nadat de schade is vergoed, nemen we maatregelen om de vordering alsnog te incasseren. We doen dat in overleg met u. We kunnen onder meer een betalingsregeling treffen met uw klant, of een incasso intermediair ter plaatse inschakelen. Is uw debiteur een overheid, dan kan de Nederlandse Ambassade ons assisteren bij het incasso. Wordt er na schadevergoeding  betaald, dan delen we de opbrengst met u naar rato van het verlies van u (het eigen risico) en ons. 

Club van Parijs

Als de debiteur een overheid is met een langer durende betalingsachterstand wordt dat door ons gemeld aan de Club van Parijs.  

De oorsprong van de Club van Parijs gaat terug tot 1956 toen Argentinië ermee instemde zijn publieke schuldeisers in Parijs te ontmoeten. Sindsdien is de Club van Parijs uitgegroeid tot een informele groep van publieke crediteuren die tot taak heeft om een gecoördineerde en duurzame oplossingen te vinden voor betalingsproblemen van overheden (niet private debiteuren). Terwijl een overheid hervormingen doorvoert om de eigen macro-economische en financiële situatie te stabiliseren en herstellen, bieden Club van Parijs crediteuren gezamenlijk een passende regeling voor schuldbehandeling. 

Vanaf 1 januari 2023 publiceren wij Club van Parijs regelingen afgesloten na 1-1-2023 waar Nederland een aandeel in heeft. Daarnaast publiceren we per half jaar de ekv-vorderingen die Nederland heeft uitstaan per land uit hoofde van een Club van Parijs regeling. Deze vorderingen zijn inclusief achterstallige en toekomstige hoofdsom, consolidatierente en het aandeel eigen risico van de verzekerde, exclusief achterstalligheidsrente.  (zie onder downloads)
 
Voor meer informatie over de Club van Parijs, refereren wij u graag naar hun website: Club de Paris

Vragen over schade of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via telefoonnummer 020 553 26 93 of stuur een email naar info.dsb@atradius.com.

Downloads

Download
Schadeaangifte

70KB Word Document