Aannemingsverzekering

De aannemingsverzekering is speciaal toegesneden op de praktijk bij bedrijven in de aannemerijsector.

 

 

 

 

 

 

dekt alleen uw betalingsrisico nadat u geleverd heeft

 

 

 

 

 


De verzekering dekt het risico dat uw opdrachtgever de gemaakte kosten tijdens een aannemingsproject niet vergoedt wanneer het werk wordt gestaakt, en van het risico dat u de betaling en de rente van goedgekeurde certificaten niet, niet volledig of veel te laat ontvangt.

 

Gedekte risico’s

Aan u de keuze: u dekt alleen uw betalingsrisico nadat u geleverd heeft (kredietrisico), of -in combinatie daarmee- ook uw kosten voor levering (fabricatierisico). De non-betaling kan veroorzaakt worden door omstandigheden in het land van uw klant zoals oorlog, natuurrampen of financiële problemen bij de overheid (politieke risico’s). De oorzaken kunnen ook gelegen zijn in financiële problemen bij uw klant (commercieel risico). In voorkomende gevallen kunt u ook kiezen voor dekking van uitsluitend politieke risico’s of alleen commerciële risico’s.

Eigen risico

Ook het gedekte percentage is flexibel. Gewoonlijk ligt dit tussen 90 en 98%. U behoudt dus een eigen risico van tussen 2 en 10% van de contractwaarde. Dit eigen risico mag u overdragen aan een andere partij, zoals uw bank of een toeleverancier. Vraag daarvoor wel eerst onze toestemming.

Heeft u financiering nodig voor uw project?

Het kan zijn dat uw klant vraagt om financiering voor de betaling van uw werkzaamheden. Ook hierbij kan Atradius Dutch State Business u helpen. Zie hieronder bij Financieringspolis.

Verlangt uw klant garanties?

Het komt regelmatig voor dat u voor uw project bankgaranties moet stellen ten gunste van uw klant. Veel voorkomende garanties zijn aanbetalings-, uitvoerings-, onderhouds- en retentiegaranties. Vaak zijn deze onvoorwaardelijk afgegeven. Daardoor zijn ze eenvoudig op te vragen, en wellicht niet altijd terecht. Een andere, veel voorkomende te stellen garantie is de inschrijvingsgarantie. Onze garantiedekking biedt u bescherming tegen het onterecht opvragen van deze garanties. Bijkomend voordeel is dat u ruimte onder uw garantielijn bij de bank vrijspeelt.

Bescherming van uw materieel

Wellicht gebruikt u waardevol materieel bij de uitvoering van uw project. Mogelijk wilt u dat na beëindiging van uw werkzaamheden doorvoeren naar een volgende bestemming voor een nieuw project. De werktuigdekking van Atradius Dutch State Business beschermt u tegen verlies als gevolg van beschadiging van uw materieel door politieke oorzaken zoals onlusten of oorlog. Verder biedt het bescherming tegen een verlies door het niet kunnen in-, door- of uitvoeren van uw materieel. Dit dient dan gevolg te zijn van bijvoorbeeld het niet verlengen van een verleende vergunning, of andere maatregelen van hogerhand in het land waar het materieel wordt ingezet.

Wat als u niet betaald wordt?

Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van een betalingsachterstand. Het claims en recovery team van Atradius Dutch State Business zal dan met u overleggen wat de beste manier is om de schadedreiging op te lossen. Mocht dit niet lukken binnen de wachttermijn (doorgaans drie maanden), dan kunt u bij ons een claim indienen.

Uw vergoeding

Heeft u na de wachttermijn recht op schadevergoeding, dan vergoeden wij namens de Nederlandse overheid over het gedekte percentage. Schade wordt doorgaans vergoed in euro’s. Bij schadevergoeding nemen wij uw vordering op de klant over, inclusief de bijhorende zekerheden. Wij proberen dan alsnog te incasseren. Indien dit lukt, krijgt u ook uw eigen risico vergoed.

Premie

Voor de aannemerijpolis kunt u uw eigen premie berekenen 

 

 

Anti-omkopingsverklaring en anti-omkopingsbeleid    

In Nederland zijn alle vormen van omkoping verboden en strafbaar. De Nederlandse staat en Atradius DSB wensen onder geen beding betrokken te raken bij transacties waarbij omkoping heeft plaatsgevonden. Het is dan ook belangrijk dat we zo veel mogelijk zeker willen stellen dat ekv-gedekte transacties vrij zijn van omkoping. We zullen u dan ook vragen om een anti-omkopingsverklaring te ondertekenen op het moment dat wij een polis aan u uit gaan reiken. U kunt een voorbeeld van een dergelijke verklaring bekijken onder de downloads.

Atradius DSB en de staat hebben gezamenlijk een anti-omkopingsbeleid opgesteld. Het document kunt u hieronder downloaden.

Uitsluitingslijst

In de hieronder beschikbare Uitsluitingslijst ekv kunt u raadplegen welke activiteiten er zijn uitgesloten van verzekering door Atradius DSB. Sinds 1 januari 2023 gelden er beperkingen voor de fossiele energiesector volgend op de implementatie van de COP26-verklaring.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

 

 

 

 

 

 

Vertel mij meer over dit product.