Financieringspolis

Wilt u meer buitenlandse klanten van dienst zijn en minder kapitaal aanhouden voor exportkredieten? Bekijk de mogelijkheden van de financieringspolis van Atradius Dutch State business.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

businessman talking on phone

 

 

 

 

 

 

Gedekte risico’s

De Financieringspolis dekt wanbetaling van de hoofdsom, de rente en de achterstalligheidsrente van door banken verstrekte exportleningen. In bepaalde gevallen zijn ook de interest rate swap breakage costs gedekt. Schade wordt vergoed als de leningnemer in gebreke blijft door het rechtstreekse gevolg van politieke of commerciële oorzaken (ontstaan voor of na levering door de exporteur).

Vergoeding vindt plaats na de wachttermijn. Deze bedraagt doorgaans 3 maanden vanaf het moment van wanbetaling.

Beoordelingsproces

Er zijn drie vormen van beoordeling voor een Financieringspolis:

  1. regulier: de leningnemer is een overheid of een bestaand bedrijf. De behandeling van aanvragen voor reguliere transacties duurt gemiddeld 4 tot 6 weken. U levert de benodigde (financiële) informatie over de leningnemer aan. Indien dit extra tijd kost, duurt de behandeling ook langer;
  2. projectfinanciering: de leningnemer is een special purpose company met beperkte of geen garanties van bestaande partijen. Zie projectfinanciering;
  3. asset based finance: de waarde van het te financieren kapitaalgoed vormt een goede zekerheid voor de terugbetaling van de financiering. Zie Asset Based Finance.

Omvang van de lening

De maximale omvang van de verzekerde lening hangt onder meer af van:

  1. de (verwachte) kredietwaardigheid van leningnemer;
  2. het gefinancierde deel van het contractbedrag. Op grond van OESO-regels is dit doorgaans maximaal 85% (80% bij schepen);
  3. de beschikbare ruimte onder ons landenplafond;
  4. de financiële positie van de betrokken exporteur(s).

Neem contact met ons op voor een preciezere indicatie van de maximaal gedekte leningsomvang voor uw transactie.

Eigen risico

De dekking voor reguliere transacties ligt gewoonlijk tussen de 90 en 98% procent van de verzekerde lening. U heeft dus een eigen risico van tussen de 2 en 10%. Hierdoor blijft u belang houden bij een goede afloop van de lening. Voor projectfinancieringen en bij asset based finance ligt het gedekte percentage doorgaans lager.

Looptijden en aflossingsprofielen

De OESO heeft regels vastgesteld over de omvang en de looptijd van de lening. Maar ook over de  terugbetaalprofielen die staatsexportkredietverzekeraars zoals Atradius Dutch State Business mogen dekken. Naast algemene regels zijn er specifieke regels voor bepaalde sectoren (zoals schepen en duurzame energie) en voor projectfinancieringen. Neem contact met ons op voor een toelichting op de terugbetalingsregels voor uw specifieke transactie.

Valuta

Dekking van een lening in andere valuta dan de euro is mogelijk. Voor stabiele, harde valuta (zoals de US dollar, Britse pond of Japanse yen) luiden de premie en de eventuele schadevergoeding in de betreffende valuta. Leningen in andere valuta kunnen wij in veel gevallen ook in verzekering nemen. De premie en de eventuele schadevergoeding luiden dan in de tegenwaarde in euro’s. Wel geldt bij dekking in vreemde valuta een maximale koers waartegen wij schade uitkeren. Deze is over het algemeen zeer ruim. Het overgrote deel van uw koersrisico is daarmee afgedekt.

Herfinanciering

Wordt de financiering pas verstrekt nadat de export al heeft plaatsgevonden? Dan spreken wij van herfinanciering. Ook deze kunnen wij met de Financieringspolis verzekeren binnen bepaalde grenzen.

Buitenlandse banken

Onze Financieringspolis is bestemd voor Nederlandse en buitenlandse banken. Banken die niet gevestigd zijn in een OESO-land, komen voor verzekering in aanmerking indien zij na een reputatiecheck akkoord zijn bevonden.

Documentatie

Atradius neemt geen documentatierisico. Dit betekent dat wij de lenings- en zekerhedendocumenten niet inzien. Via het aanvraagformulier meldt u ons de belangrijkste kenmerken van de lening. In de polis nemen wij eventueel zaken op waarvan wij verlangen dat u ze in de leningsdocumentatie meeneemt. Bij projectfinancieringen zijn wij wel nauw betrokken bij de onderhandelingen over de term sheet. Maar ook in dit geval laten wij de documentatie over aan de bank.

Hoeveel kost het?

De hoogte van de premie staat aan het begin van de transactie vast. Deze hangt onder andere af van de hoogte van het contractbedrag, het land van export en de rating van uw klant.

Anti-omkopingsverklaring en anti-omkopingsbeleid    

In Nederland zijn alle vormen van omkoping verboden en strafbaar. De Nederlandse staat en Atradius DSB wensen onder geen beding betrokken te raken bij transacties waarbij omkoping heeft plaatsgevonden. Het is dan ook belangrijk dat we zo veel mogelijk zeker willen stellen dat ekv-gedekte transacties vrij zijn van omkoping. We zullen u dan ook vragen om een anti-omkopingsverklaring te ondertekenen op het moment dat wij een polis aan u uit gaan reiken. U kunt een voorbeeld van een dergelijke verklaring bekijken onder de downloads.

Atradius DSB en de staat hebben gezamenlijk een anti-omkopingsbeleid opgesteld. Het document kunt u hieronder downloaden.

Uitsluitingslijst

In de hieronder beschikbare Uitsluitingslijst ekv kunt u raadplegen welke activiteiten er zijn uitgesloten van verzekering door Atradius DSB. Sinds 1 januari 2023 gelden er beperkingen voor de fossiele energiesector volgend op de implementatie van de COP26-verklaring.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

Vertel mij meer over dit product.