Banken en leasemaatschappijen

"De AAA-rating van Atradius Dutch State Business leidt tot een laag kapitaalbeslag. Hierdoor kunnen we exporteurs beter financieren."

Wilt u meer exporteurs en importeurs van dienst zijn en minder kapitaal aanhouden voor exportkredieten? Onze Financieringspolis maakt het mogelijk. Ook hebben wij oplossingen voor leasemaatschappijen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man and woman reading document | Atradius

 

 

 

 

 

 

 

 

Atradius Dutch State Business biedt een breed palet aan producten voor banken en leasemaatschappijen die afnemers en gebruikers van Nederlandse kapitaalgoederen, diensten en aannemingswerken financieren. Deze producten helpen u bij het verstrekken en funden van financieringen die gebruikt worden voor Nederlandse export.

Betalingsrisico en financiering van buitenlandse afnemers van Nederlandse export

Verstrekt u exportfinancieringen aan afnemers van Nederlandse export?

Indien u overweegt een exportfinanciering te verstrekken aan een buitenlandse entiteit (bedrijf, overheid of project), dan loopt u het risico dat de lening niet wordt terugbetaald. Dit risico kunnen wij voor u verzekeren met onze Financieringspolis. Dit beperkt uw risico. Bovendien zorgt de sterke kredietwaardigheid van Nederland ervoor dat de lening een relatief lage risicoweging kent. Hierdoor hoeft u minder kapitaal aan te houden voor de desbetreffende lening.

Vraagt de afnemer van Nederlandse export u een financiering op basis van verwachte kastromen (projectfinanciering)?

Als de leningnemer speciaal is opgericht voor een project, en er geen garanties zijn van een overheid of van een bestaand bedrijf, dan wordt u gevraagd te financieren op basis van een verwachte kasstroom. Dit noemen wij een projectfinanciering. Het bijbehorende risico dekken wij af met onze Financieringspolis. De beoordeling van een projectfinanciering is anders dan bij financieringen aan een overheid of bestaand bedrijf. Meer informatie over de manier waarop wij projectfinancieringen beoordelen, leest u hier.

Wordt de financiering van een Nederlandse exporttransactie in belangrijke mate gebaseerd op de waarde van het kapitaalgoed?

Als de waarde van het te financieren kapitaalgoed voorspelbaar is, en bovendien relatief hoog is ten opzichte van de omvang van de lening, dan is er sprake van asset based finance. U kunt in dit geval dekking krijgen met onze Financieringspolis. Bij de beoordeling van een asset based finance wordt extra aandacht besteed aan het waardeverloop en de mogelijkheid om het kapitaalgoed terug te halen. Meer informatie over de manier waarop wij asset based finance beoordelen, leest u hier.

Heeft het project waarvoor u een lening verstrekt een ontwikkelingskarakter?

Indien het project een ontwikkelingskarakter heeft, bieden wij mogelijkheden via het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Onder het DGGF verzekeren wij onder meer betalingsrisico’s uit hoofde van bankleningen. DGGF verschaft financiering en kredietverzekering aan bedrijven en investeringsfondsen in Nederland en in 73 lage- en middeninkomenslanden. Het gaat daarbij om ontwikkelingsrelevante investeringen en exporttransacties, waar reguliere marktpartijen geen capaciteit hebben. Meer informatie over DGGF vindt u hier.

Wordt u gevraagd om een lening te verstrekken aan de bank van de afnemer van Nederlandse export?

Het kan zijn dat u een afnemer van Nederlandse export niet financiert, maar dat een lokale bank hiertoe wel bereid is. U kunt dan alsnog een rol spelen door de lokale bank te helpen met de financiering van het te verstrekken exportkrediet. De lening die u aan de lokale bank verstrekt is een “bank-to-bank” lening. Het betalingsrisico van “bank-to-bank” leningen kunt bij ons verzekeren met de Financieringspolis.

Is er sprake van een transactie waarbij een Nederlandse exporteur een leverancierskrediet heeft verstrekt op basis van wissels?

Waarschijnlijk zal de Nederlandse exporteur het leverancierskrediet willen financieren met een handelskrediet. U kunt de exporteur zo’n handelskrediet ter beschikking stellen door de wissels in disconto te nemen. Het risico dat de wissel niet wordt betaald, kunnen wij voor u verzekeren met onze Directe Garantie. Deze keert vrijwel onvoorwaardelijk uit indien een wissel niet wordt betaald.

Bent u een leasemaatschappij die Nederlandse kapitaalgoederen verhuurt aan buitenlandse partijen?

Indien u als leasemaatschappij Nederlandse kapitaalgoederen in gebruik geeft aan buitenlandse partijen, loopt u het risico dat de leasetermijnen niet worden betaald. Dit risico kunnen wij voor u, zowel bij operational lease als financial lease, verzekeren met onze Leaseverzekering. Ook het risico op onteigening van het kapitaalgoed kan door ons voor u verzekerd worden.

Voorfinanciering en werkkapitaal ten behoeve van Nederlandse exporteurs

Vraagt een Nederlandse exporteur u om werkkapitaal te verstrekken ten behoeve van de voorfinanciering van een exporttransactie?

Als een Nederlandse exporteur van kapitaalgoederen start met de bouw van het betreffende kapitaalgoed, kan er bij de exporteur een voorfinancieringsbehoefte ontstaan. Dat is het geval wanneer de exporteur tijdens de bouw niet of onvoldoende vooruitbetaald krijgt door haar klant. De exporteur dient dan uit eigen zak de bouwkosten (zoals arbeidsloon en inkoop) voor te financieren. U kunt de exporteur dan helpen door een werkkapitaallening te verstrekken. Het risico dat de exporteur het werkkapitaal niet terugbetaalt, kunnen wij voor u verzekeren met onze Werkkapitaaldekking.

Vraagt een Nederlandse exporteur u om bankgaranties te stellen ten behoeve van een exporttransactie?

Buitenlandse afnemers van Nederlandse export kunnen van de exporteur een bankgarantie verlangen voor de aanbetaling, of bijvoorbeeld een uitvoeringsgarantie gedurende de bouwperiode. U kunt deze bankgarantie(s) namens de Nederlandse exporteur afgeven. Als de bankgarantie geclaimd wordt, loopt u het risico dat de Nederlandse exporteur niet in staat is u het bedrag van de garantie te vergoeden. U kunt hiertoe de kredietlijnen van de exporteur blokkeren. In plaats daarvan kunnen wij dit risico ook van u overnemen met onze Contragarantie. Daarmee blijft de kredietlijn van de exporteur vrij en kunnen middelen aangewend worden voor de uitvoering van het project.

Oplossingen voor funding en (her)financiering van exportkredieten (EKG)

Zoekt u funding voor het door u te vertrekken exportkrediet, of wilt u het exportkrediet herfinancieren of overdragen aan een investeerder?

Om exportfinancieringen te kunnen verschaffen, trekken banken op hun beurt ook weer financiering aan. Sinds de kredietcrisis is de beschikbaarheid van financiering minder en/of duurder geworden. De interbancaire markt kan hierin niet altijd meer voorzien of tegen zeer hoge kosten. Wel kunnen andere kapitaalverschaffers (vaak institutionele beleggers of banken met een overschot aan euro’s of US dollars) bereid gevonden worden banken te financieren voor verstrekte exportleningen. De investeerders kunnen de exportkredieten van de bank overnemen of herfinancieren. Om investeerders te vrijwaren van het risico van wanbetaling uit hoofde van deze leningen, is de Nederlandse staat bereid aan de investeerder een onvoorwaardelijke betalingsgarantie te geven. Deze garantie heet Exportkredietgarantie (EKG). De investeerder krijgt met een EKG de zekerheid dat het investeringsbedrag inclusief rente op tijd wordt terugontvangen. Atradius Dutch State Business geeft een Exportkredietgarantie af aan de investeerder op naam van de Nederlandse staat en in samenhang met een Financieringspolis aan de bank.

Oplossingen voor financiering van investeringen

Financiert u investeringen van Nederlandse bedrijven in het buitenland?

Investeringen in het buitenland in de vorm van aandelenkapitaal, geld of vaste activa, verzekeren wij tegen verlies als gevolg van politieke oorzaken: onteigening, transferbelemmeringen en oorlog (inclusief andere vormen van politiek geweld). Indien de Nederlandse investeerder hiertoe een lening aantrekt, kan deze ook verzekerd worden. Dit kan met onze Investeringsverzekering. Het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, als gevolg van de genoemde onvoorspelbare politieke risico’s, is dan afgedekt.

 

Gerelateerde content

Aanvraagformulieren voor exporteurs en aannemers

U vindt hier een overzicht van alle aanvraagformulieren voor exporteurs en aannemers.