Projectfinanciering

Kredietverzekeringen worden niet alleen afgesloten op bestaande bedrijven. Er zijn ook mogelijkheden indien de leningnemer geen “track record” heeft en we niet terug kunnen vallen op garanties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander en Yvonne trap

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook als de geplande investering niet in verhouding staat tot de financiële positie van de leningnemer, is kredietverzekering een optie. In die gevallen passen wij een projectfinancieringsbeoordeling toe, waarbij wij de verwachte kasstromen (en daarmee de terugbetaalcapaciteit) van de leningnemer beoordelen.

Checklist voor eerste contact

Neem voor een projectfinanciering vroegtijdig contact met ons op. In dat geval kunnen de belangrijkste aandachtspunten met alle partijen al besproken worden. Dit voorkomt onnodige vertraging in het financieringsproces en/of de heronderhandelingen van de term sheet. Als richtlijn voor het eerste contact vindt u hieronder een checklist van de informatie die wij graag ontvangen:

 1. omschrijving van het project en de potentieel betrokken partijen (aandeelhouders, banken, aannemers, toeleveranciers, operators en afnemers);
 2. potentieel betrokken Nederlandse aannemers en toeleveranciers versus overige aannemers en toeleveranciers (namen en indicatie van contractbedragen);
 3. concept financieringsplan (concept overzicht herkomst- en besteding van middelen en overzicht potentieel betrokken andere exportkredietverzekeraars);
 4. hoofdlijnen beoogde financieringsvoorwaarden en zekerheden;
 5. beoogde volgende stappen en tijdlijn.

Letter of Interest

Indien gewenst kunnen wij u al in een vroeg stadium een “letter of interest” toezenden. Met deze brief geeft Atradius aan, onder voorbehoud van de uitkomst van de risicobeoordeling, geïnteresseerd te zijn in het in verzekering nemen van het project. Deze brief kan door de aannemers en/of toeleveranciers meegestuurd worden met een bieding. Daarnaast kan een letter of interest gebruikt worden om potentiele investeerders en/of banken te benaderen.

Aanvraag en beoordeling

Ook bij een projectfinanciering biedt de Financieringspolis de financierende bank dekking tegen non-betaling door leningnemer. Zodra wij de aanvraag voor een Financieringspolis hebben ontvangen, kunnen we aan de slag met de risicobeoordeling. Hierbij volgen wij drie stappen:

 1. analyse van het ondernemingsplan. De aannames ten aanzien van de verwachte inkomsten en de operationele kosten van het project worden bij deze stap gevalideerd. In deze fase stellen wij de kasstroom vast die door ons realistisch wordt geacht (het zogenaamde basisscenario);
 2. gevoeligheidsanalyse. In deze fase identificeren wij, eventueel met behulp van onafhankelijke externe experts, de belangrijkste projectrisico’s. De invloed hiervan op de kasstroom testen wij in een financieel model. Afhankelijk van de gewenste ruimte tussen de beschikbare kasstroom en de schuldverplichtingen (uitgedrukt in de zogenaamde debt service coverage ratio) wordt tevens de schuldcapaciteit van het project vastgesteld;
 3. term sheet en projectovereenkomsten. Bij deze stap mitigeren wij voor zover mogelijk de in stap 2 geïdentificeerde risico’s. Dit gebeurt door in de term sheet zekerheden te bedingen en afspraken te maken over de condities waartegen de lening moet worden afgelost. Veelal maken we daarbij gebruik van een onafhankelijke juridische adviseur.

De drie stappen worden zoveel mogelijk parallel aan elkaar gezet.

Checklist beoordeling

Hieronder vindt u een checklist van de informatie die wij nodig hebben voor de beoordeling van uw aanvraag:

 1. aanvraagformulier bank;
 2. aanvraagformulier Nederlandse exporteur(s);
 3. ondernemingsplan en (eventueel) een financieel model;
 4. rapporten van onafhankelijke experts over (in overleg) het marktrisico, de bouw- en technische risico’s en de projectverzekeringen;
 5. term sheet met daarin een volledig overzicht van de  financieringsvoorwaarden (zekerheden, convenanten etc.);
 6. projectovereenkomsten (indien van toepassing leverings- en afnamecontracten);
 7. milieu- en sociale analyse

Verzekering

Het resultaat van een door het kredietcomité goedgekeurde projectfinancieringsbeoordeling is een Financieringspolis. Voor een overzicht van de kenmerken van deze polis klik hier. Indien op het moment van goedkeuring nog niet is voldaan aan de voorwaarden voor afgifte van de polis (waaronder de voorwaarden voor eerste trekking onder de lening), ontvangt u een zogenoemde dekkingstoezegging.

Eigen risico

Atradius hecht er aan dat de verzekerde banken bij projectfinancieringen voldoende betrokken zijn bij de transactie. Het gedekte percentage voor commerciële risico’s is daarom bij projectfinancieringen lager dan bij reguliere transacties. Het  bedraagt 70–90%, wat resulteert in een eigen risico van 30– 10%. De omvang van het vereiste eigen risico hangt mede af van de projectrisico’s en de mate waarin Atradius voor de risicobeoordeling afhankelijk is van derde partijen (inclusief de bank).

Als de verzekerde banken, behalve in de door Atradius gedekte tranche, ook deelnemen in een commerciële tranche, beschouwen wij het aandeel in de commerciele tranche als het eigen risico. Dan kan op de gedekte Atradius tranche tot 100% dekking worden geboden.

Ervaring

Atradius heeft een ruime projectfinancieringservaring. Diverse projecten in verschillende sectoren –olie en gas, schepen, infrastructuur en (duurzame) energie– en in verschillende delen van de wereld zijn door Atradius voor rekening van de Staat in verzekering genomen. Bij veel van deze transacties hebben wij samengewerkt met internationale bankenconsortia en met andere exportkredietverzekeraars.

In een interview voor Rabobank Highlights leest u hoe wij samen met de klant een oplossing hebben gevonden voor zijn groene energieproject.

Anti-omkopingsverklaring  

De Nederlandse overheid heeft ambities op het vlak van ‘schoon’ handelsverkeer. Het is dan ook belangrijk dat we zo veel mogelijk zeker willen stellen dat ekv-gedekte transacties vrij zijn van omkoping. We zullen u dan ook vragen om een anti-omkopingsverklaring te ondertekenen op het moment dat wij een polis aan u uit gaan reiken. U kunt een voorbeeld van een dergelijke verklaring bekijken onder de downloads.

Heeft u belangstelling voor (of vragen over) de projectfinancieringsbeoordeling?

We vertellen u graag meer over de beoordeling van projectfinancieringen. In bijgaande brochure hebben wij op een rij gezet wat er komt kijken bij het met Atradius opzetten van een projectfinanciering.

Neem contact op met het Projectfinancieringsteam via 020 553 2109 of info.dsb@atradius.com.