Leaseverzekering

Als u uw buitenlandse klanten leaseoplossingen aanbiedt voor in Nederland gefabriceerde kapitaalgoederen, komt u in aanmerking voor de Leasepolis van Atradius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bussiness men smiling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedekte risico’s

De soort leasepolis die voor u van toepassing is, hangt af van het type lease. Voor financiële lease bieden wij de uitgebreide dekking. Voor operationele lease bieden wij de beperkte dekking (eventueel in combinatie met een onteigeningsdekking).

Financiële lease (uitgebreide dekking)

U verhuurt Nederlandse kapitaalgoederen aan buitenlandse klanten. Het is de bedoeling dat de klant (lessee), na betaling van de laatste leasetermijn, de eigendom van het kapitaalgoed overneemt. In dit geval is er sprake van financiële lease en bieden wij een uitgebreide dekking. Deze dekt wanbetaling van alle leasetermijnen. Schade wordt vergoed als de klant in gebreke blijft door het rechtstreekse gevolg van politieke of commerciële oorzaken. Bij beide varianten is dus ook het risico op onteigening van het kapitaalgoed verzekerd. Vergoeding vindt plaats na de wachttermijn. Deze is doorgaans drie maanden, in een enkel geval langer. De leasepolis met uitgebreide dekking kent twee varianten:

  1. uitgebreide dekking financier
  2. uitgebreide dekking

Bij de uitgebreide dekking financier krijgt u alle termijnen vergoed. Ook als het u niet lukt om het kapitaalgoed terug te halen en/of te wederverkopen. Zodra het kapitaalgoed is teruggehaald en tevens is verkocht, wordt de gerealiseerde verkoopopbrengst op de schade in mindering gebracht.

Bij de uitgebreide dekking krijgt u alleen alle termijnen vergoed als het u niet lukt om het kapitaalgoed terug te halen. Zodra het kapitaalgoed terug is gehaald, wordt de op dat moment geldende marktwaarde op de schade in mindering gebracht. Bij deze variant neemt u dus zelf de verantwoordelijkheid om het teruggehaalde kapitaalgoed voor minimaal de vastgestelde marktwaarde te verkopen.

Operationele lease (beperkte en onteigeningsdekking)

U verhuurt Nederlandse kapitaalgoederen tijdelijk aan buitenlandse klanten en het is niet de bedoeling dat de klant de eigendom van het kapitaalgoed overneemt. In dat geval is er sprake van operationele lease en bieden wij een beperkte dekking met eventueel een aanvullende onteigeningsdekking.

De beperkte dekking geldt in eerste instantie voor de leasetermijnen die in de eerstvolgende negen maanden door u moeten worden ontvangen. Wordt op tijd betaald, dan schuift de gedekte periode van negen maanden steeds op tot en met de volgende betaling. Het achterliggende idee is dat de leasemaatschappij het kapitaalgoed terughaalt en aan een andere klant verhuurt zodra er (langdurig) niet betaald wordt.

Bij een operationeel leasecontract loopt u echter niet alleen het risico van wanbetaling. Het is ook mogelijk dat u het kapitaalgoed - dat juridisch uw eigendom is - niet terugkrijgt vanwege onteigening of door een uitvoerverbod. Dit onteigeningsrisico kunt u aanvullend verzekeren onder de leasepolis beperkte dekking. Een afzonderlijke verzekering van dit risico behoort ook tot de mogelijkheden.

Beoordelingsproces

Er zijn twee hoofdvormen van beoordeling voor een leasepolis:

  1. regulier: de klant (lessee) is een overheid of een bestaande corporate. De behandelduur van reguliere transacties is gemiddeld vier tot zes weken. Daarbij is het van belang dat u de benodigde (financiële) informatie over de lessee kunt aanleveren. Als dit extra tijd kost, duurt de behandeling ook langer.
  2. Asset Based Finance: de kredietwaardigheid van de klant (lessee) is (net) voldoende, maar de waarde van het te financieren kapitaalgoed geeft extra comfort.

Omvang van de lease

De maximale omvang van de verzekerde lease hangt onder meer af van:

  1. de (verwachte) kredietwaardigheid van de klant (lessee);
  2. het via de lease gefinancierde deel van het contractbedrag. Op grond van OESO-regels is dit doorgaans maximaal 85% (80% bij schepen);
  3. de beschikbare ruimte onder ons landenplafond.

Neem contact met ons op voor een preciezere indicatie van de maximaal gedekte leaseomvang voor uw transactie.

Eigen risico

Het gedekt percentage voor reguliere transacties ligt gewoonlijk tussen 90 en 98% procent van de verzekerde lening. U hebt dus een eigen risico van tussen 2 en 10%. Door dit eigen risico blijft u belang houden bij een goede afloop van de lease. In geval van Asset Based Finance ligt het gedekt percentage doorgaans lager.

Looptijden en aflossingsprofielen

De OESO heeft regels vastgesteld over de omvang en de looptijd van de lease. Maar ook over terugbetaalprofielen die door staatsexportkredietverzekeraars zoals Atradius Dutch State Business gedekt mogen worden. Termijnen in de vorm van annuïteiten zijn in ieder geval toegestaan in het geval van lease. Neem contact met ons  op voor de terugbetalingsregels voor uw specifieke transactie.

Valuta

Dekking van een lease in een anderevaluta dan de euro is mogelijk. Wel geldt bij dekking in vreemde valuta een maximale koers waartegen wij schade uitkeren. Deze is over het algemeen zeer ruim. Het overgrote deel van uw koersrisico is daarmee afgedekt.

(Buitenlandse) leasemaatschappijen

Zowel Nederlandse als buitenlandse leasemaatschappijen (lessors) kunnen verzekerd worden met de Leasepolis. Bovendien verzekeren wij zowel leasemaatschappijen die van dezelfde groep deel uitmaken, als de Nederlandse fabrikant, alsook externe leasemaatschappijen.

Documentatie

Atradius neemt geen documentatierisico. Dit betekent dat de lease- en eventuele zekerheidsdocumenten niet door Atradius worden ingezien. Via het aanvraagformulier meldt u ons de belangrijkste kenmerken van de lease. In de polis nemen wij eventueel zaken op, waarvan wij verlangen dat u deze in de leasedocumentatie meeneemt.

Premie

Voor de Leasepolis berekent u hier zelf uw premie.

Financiering van de lessor (Directe Garantie)

Niet alleen de klant (lessee) maar ook de leasemaatschappij (lessor) kan behoefte hebben aan financiering. De leasemaatschappij heeft een kapitaalgoed aangekocht van een fabrikant en zal het aankoopbedrag meestal willen financieren. De huisbank van de leasemaatschappij kan hiertoe een lening verstrekken. Als de leasemaatschappij een Leasepolis van Atradius Dutch State Business heeft, kunnen de eventuele uitkeringen van deze polis als extra zekerheid ten gunste van de huisbank verpand worden. Deze polis bevat echter voorwaarden. De huisbank zal mogelijk een onvoorwaardelijke uitkering wensen. Deze onvoorwaardelijke zekerheid kunnen wij de huisbank bieden door middel van een ons product Directe Garantie op wissels.

Anti-omkopingsverklaring en anti-omkopingsbeleid    

In Nederland zijn alle vormen van omkoping verboden en strafbaar. De Nederlandse staat en Atradius DSB wensen onder geen beding betrokken te raken bij transacties waarbij omkoping heeft plaatsgevonden. Het is dan ook belangrijk dat we zo veel mogelijk zeker willen stellen dat ekv-gedekte transacties vrij zijn van omkoping. We zullen u dan ook vragen om een anti-omkopingsverklaring te ondertekenen op het moment dat wij een polis aan u uit gaan reiken. U kunt een voorbeeld van een dergelijke verklaring bekijken onder de downloads.

Atradius DSB en de staat hebben gezamenlijk een anti-omkopingsbeleid opgesteld. Het document kunt u hieronder downloaden.

Uitsluitingslijst

In de hieronder beschikbare Uitsluitingslijst ekv kunt u raadplegen welke activiteiten er zijn uitgesloten van verzekering door Atradius DSB. Sinds 1 januari 2023 gelden er beperkingen voor de fossiele energiesector volgend op de implementatie van de COP26-verklaring.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

Brochure

U vindt meer informatie in de Algemene Brochure van Atradius DSB.

Vertel mij meer over dit product.