Asset Based Finance

Asset based financing (ABF) van Atradius is een vorm van financiering waarbij het kapitaalgoed in onderpand wordt gegeven. Het dient zo als zekerheid voor terugbetaling van de lening.

Bij wanbetaling kan het kapitaalgoed te gelde worden gemaakt. Daarmee wordt de schade beperkt of zelfs geheel voorkomen. Als de waarde van het goed groot is ten opzichte van het geleende bedrag kan, bij de beoordeling van het kredietrisico, op die waarde geleund worden. De kredietwaardigheid van de leningnemer blijft wel van belang (het heeft immers niet de voorkeur om het kapitaalgoed te gelde te maken), maar de waarde van het kapitaalgoed geeft extra comfort. De ABF-beoordeling is toepasbaar op repatrieerbare kapitaalgoederen met een voorspelbare tweedehands waarde.

Aanvraag en beoordeling

Dekking voor een ABF transactie kan aangevraagd worden door een bank (Financieringspolis) of een exporteur (Exporteurspolis of Leasepolis). Voor een overzicht van de kenmerken van deze polissen zie (Financierings-, Exporteurs- en Leasepolis).

Zodra wij de aanvraag hebben ontvangen, gaan we aan de slag met de ABF-beoordeling.

Een ABF-transactie dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om binnen de exportkredietverzekering toegepast te kunnen worden. Deze voorwaarden staan hieronder vermeld.

Kapitaalgoed

ABF is het meest geschikt voor repatrieerbare kapitaalgoederen met een voorspelbare tweedehands waarde.

Zekerheid

De zekerheid over het kapitaalgoed moet het karakter hebben van juridisch eigendom (financial lease), hypotheekrecht of een ander recht waardoor bezitneming na non-betaling mogelijk is.

Waardebepaling

De toekomstige marktwaarde van het kapitaalgoed moet bij acceptatie van het risico worden ingeschat. Dit dient te gebeuren op basis van een objectieve, door een onafhankelijke expert opgestelde “waardestudie”. De verzekerde mag in plaats hiervan ook zelf de restwaarde garanderen, door middel van een terugkoopgarantie. Het kapitaalgoed moet bij acceptatie van het risico en gedurende de volledige krediettermijn een verwachte marktwaarde hebben die hoger is dan de resterende schuldendienst.

Cash Flow

Wanneer debiteur de vorm van een special purpose company (SPC) heeft, wordt onder meer de kasstroomprognose in de beoordeling betrokken (met toepassing van de projectfinancieringsbeoordeling, (zie Projectfinanciering). Daarbij is onder meer relevant of voor de terugbetalingsverplichtingen kan worden geleund op afnamecontracten.

Onderhoud

Het kapitaalgoed dient tijdens de krediettermijn zorgvuldig, en indien relevant overeenkomstig internationale maatstaven, te worden onderhouden.

Verzekering

Er dient een adequate objectverzekering te zijn afgesloten (onder andere tegen schade, tenietgaan, diefstal en aansprakelijkheid).

Legal opinion

Repatriëring van het kapitaalgoed moet juridisch mogelijk zijn. Een actuele “legal opinion” van een onafhankelijke juridisch deskundige over het rechtstelsel van het land van debiteur en de eventueel hiervan afwijkende, contractueel van toepassing zijnde jurisdictie, moeten beschikbaar zijn. Uit de “legal opinion” en/of andere adviezen moet blijken dat repatriëring juridisch mogelijk is en binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden.

De kosten van de “legal opinion” en/of andere adviezen komen in beginsel voor rekening van verzekerde.

Default-clausule

Repatriëring van het kapitaalgoed moet (juridisch) kunnen plaatsvinden in geval van:

- non-betaling door debiteur;

- non-betaling door het land van debiteur (bijv. non-transfer);

- niet-nakomen van onderhoudsverplichtingen door debiteur;

- niet-nakomen van de verplichtingen onder de objectverzekering respectievelijk de aansprakelijkheidsverzekering.

De financieringsdocumentatie dient hiertoe een uitgebreide “default-clausule” te bevatten.

Wederverkooptermijn

Bij acceptatie moet duidelijk zijn dat wederverkoop/-lease van het teruggenomen kapitaalgoed binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden. Voor de bepaling van een acceptabele verkooptermijn is de waarde van het kapitaalgoed van belang. De aard van het kapitaalgoed is op deze waarde van invloed. Bij wederverkoop wordt een actieve rol (tenminste een inspanningsverplichting) van de exporteur/financier verwacht.

Eigen risico

Atradius hecht er aan dat de financier van asset based finance transacties (en, indien van toepassing, de exporteur) voldoende betrokken zijn bij de transactie. Het gedekte percentage voor commerciële risico’s is bij ABF daarom lager dan bij reguliere transacties. De omvang van het vereiste eigen risico hangt mede af van de mate waarin het project bloot staat aan (spot)marktrisico en de mate waarin Atradius voor de risicobeoordeling afhankelijk is van derde partijen (waaronder de onafhankelijke externe analyse van het repatriëringsrisico, de wederverkooptermijn en de waardering van het kapitaalgoed).

Heeft u belangstelling voor (of vragen over) de ABF-beoordeling?

We vertellen u graag meer over de beoordeling van asset based financing (ABF). U kunt ons bereiken op 020 553 2109 of info.dsb@atradius.com.