Aangescherpte regels voor ‘schone’ Nederlandse export

Atradius nieuws

Er is steeds meer aandacht voor compliance zowel binnen als buiten de financiële sector. Dat geldt ook voor exporteurs, niet alleen in eigen land maar ook in het buitenland.

De OESO-richtlijn op het gebied van omkoping is daarom een belangrijke maatstaf voor integer zakendoen en eerlijke handel.

Ook de Nederlandse overheid stelt ambities op het vlak van ‘schoon handelsverkeer’. Daarom is het EKV-beleid rondom omkoping aangescherpt zodat deze aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, de Nederlandse wet- en regelgeving en beleid en praktijk van andere kredietverzekeraars. Zodoende zijn ook aanpassingen gedaan in de verzekeringsdocumentatie, zoals bijvoorbeeld aanvraagformulieren en algemene voorwaarden.

Dit betekent in de praktijk dat u wellicht vaker dan voorheen met ons in gesprek gaat over de integriteitsrisico’s op partijen die relevant zijn voor de verzekerde transactie. Hierbij kunt u denken aan afnemers en hun aandeelhouders, maar ook agenten of tussenpersonen. Dit zal met name gelden voor situaties met een verhoogd risico op integriteitsissues. Bijvoorbeeld bij leveringen aan landen waarin het risico op omkoping groter is, of wanneer er negatieve informatie is over een afnemer of agent.

De belangrijkste wijzigingen zijn onder te verdelen in vier categorieën:

 1. Aanpassingen op het gebied van omkoping
  De scope van het beleid is uitgebreid, en de sancties op omkoping zijn verzwaard, die kunnen leiden tot een tijdelijke ontzegging van de ekv-faciliteit. Ook is er een anti-omkopingsverklaring geïntroduceerd, waarin u ook tekent voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde informatie.
   
 2. Risk based due diligence voor de risico-acceptatieteams van Atradius DSB
  Er zijn nu duidelijke procedures vastgelegd met betrekking tot de risico-acceptatie die het eenvoudiger maken om due diligence te doen. Bovendien zijn de agent en zijn vergoeding opgenomen in de verzekeringsdocumentatie.
   
 3. Verduidelijking van uw mededelingsplicht en mogelijke gevolgen van eventueel verzuim
  Zowel in aanvraagformulier als overeenkomst staat nog duidelijker vermeld dat er een mededelingsplicht is voor de aanvrager en verzekerde met betrekking tot de financiële risico’s op land of afnemer, de mogelijke milieu en sociale effecten van de transactie of het project en het risico op omkoping.
   
 4. Inzagerecht voor de Nederlandse staat
  Dit inzagerecht stelt de Nederlandse staat in de gelegenheid om te onderzoeken of een verzekerde zich inderdaad houdt aan haar verplichtingen of dat verzekerde voldoet aan voorwaarden voor schadevergoeding onder de overeenkomst.

Bovenstaande wijzigingen gelden voor alle producten van Atradius DSB en zullen ingaan per 30 oktober 2018.