Veelgestelde vragen

U vindt hieronder een overzicht van de meestgestelde vragen over exportkredietverzekeren.

Het kan zijn dat uw vraag er niet bijstaat. In dat geval kunt u een mail sturen naar info.dsb@atradius.com of bellen naar 020 553 2693.

 

Waarom een exportkredietverzekering?

Met een exportkredietverzekering kunt u de (vaak langlopende) betalingsrisico’s op buitenlandse afnemers of leningnemers grotendeels wegnemen. Dit is aantrekkelijk voor exporteurs, en voor banken. Voor hen maakt een exportkredietverzekering het vaak mogelijk om lange exportkredieten te verstrekken aan buitenlandse afnemers. Zo ontvangen exporteurs de volledige contractprijs uiterlijk bij levering, terwijl de afnemers van Nederlandse export op krediet kunnen terugbetalen.

Welke criteria gelden voor een verzekering?

Een transactie komt voor een exportkredietverzekering in aanmerking indien aan de volgende criteria is voldaan:  

  • er is een Nederlandse exporteur of dienstverlener bij betrokken;
  • minstens 20% van de totale contractprijs van de Nederlandse exporteur is aan te merken als Nederlands;
  • het betreft export van kapitaalgoederen of aanverwante diensten, of aannemerij in het buitenland;
  • de transactie heeft nog niet plaatsgevonden;
  • het betreft een risico dat niet bij een particuliere kredietverzekeraar ondergebracht kan worden.

Als u twijfelt over één van de criteria of er vragen over heeft, belt u dan gerust met één van onze medewerkers.

Wat is de rol van het landenbeleid?

Het landenbeleid stelt de randvoorwaarden waarbinnen de exporttransactie verzekerbaar is. Voor elk land is via de overzichtspagina (zie link land) het betreffende landenbeleid terug te vinden. Voor veel landen zijn er geen algemene beperkingen voor acceptatie. Voor minder sterke landen vragen we vaak een garantie van een (lokale) bank of de (lokale) overheid als voorwaarde voor dekking.

Welk percentage wordt gedekt?

Het gedekt percentage bij exportkredietverzekering bepaalt welk percentage van elke verzekerde vordering wij uitkeren. Dit is meestal 98% bij politieke schadeoorzaken en 95% bij commerciële schadeoorzaken. De exportkredietverzekering dekt dus veruit het grootste gedeelte van het betalingsrisico af. In specifieke gevallen kan het gedekte percentage afwijken. Zo is het gedekte percentage bij projectfinanciering en Asset Based Finance vaak lager.

Verschaft Atradius financiering?

Atradius verzekert kredieten die exporteurs of banken aanbieden aan de afnemers van de exporteurs. Atradius verstrekt zelf geen krediet of lening. De bank die de afnemer financiert, kan daarvoor een verzekering van Atradius afsluiten. Het is van belang dat de exporteur en/of de bank in een vroeg stadium (al tijdens de contractonderhandelingen) contact opneemt met Atradius.

Omvang krediet t.o.v. contractprijs?

Als eerste, grove indicatie geldt de volgende vuistregel: maximaal 85%  van de contractprijs kan als krediet worden aangeboden (80% bij schepen). Voorbeeld:

Koopprijs:                                    100

Lening:                                          85

Afnemer betaalt contant:       15

In voorkomende gevallen kan dit percentage anders zijn, bijvoorbeeld bij projectfinanciering.

Als de exporteur bij de transactie kosten maakt in het land van afnemer, mogen deze lokale kosten doorgaans niet meer bedragen dan 30% van het niet-lokale (dus export-)deel van uw transactie.

Wat is de maximale afbetalingstermijn?

De aard van de goederen of diensten en de omvang van de transacties zijn in praktijk doorslaggevend voor de maximale terugbetaaltermijn. Veel transacties kennen doorgaans een termijn van maximaal vijf jaar. In voorkomende gevallen kan deze termijn langer zijn, als dit gebruikelijk is in de branche waarin de exporteur actief is en het contractbedrag dit rechtvaardigt.

Landen die lid zijn van de OESO (waaronder Nederland) hebben afspraken gemaakt over maximaal toegestane termijnen. Voor afnemers in OESO-landen is dit maximum doorgaans acht en een half jaar, voor andere landen tien jaar (steeds met gelijke halfjaarlijkse aflossingen).

In het geval van scheepsfinanciering, projectfinanciering of projecten voor duurzame energie kunnen echter soms andere en langere terugbetaalschema’s worden toegestaan. Neem daarvoor contact op met Atradius.

Hoeveel kost een exportkredietverzekering?

Een aanvraag voor een exportkredietverzekering kost niets. Pas als het exportcontract en de eventuele bijbehorende lening in werking treden, is premie verschuldigd. De premie wordt bepaald aan de hand van de zwaarte van het te verzekeren risico, waaronder het land van de afnemer, de financiële positie van de afnemer, de duur van het krediet en eventuele zekerheden. Klik hier.

Hoe lang duurt een aanvraag?

De behandeling van een aanvraag duurt gemiddeld vier tot zes weken. Daarbij is het van belang dat u de benodigde (financiële) informatie over uw afnemer aanlevert. Als dit tijd kost, duurt de aanvraagbehandeling ook langer.

Wat is projectfinanciering?

Projectfinanciering is een specifieke vorm van financiering: er is geen bedrijf of overheid met een jarenlange kredietwaardigheid die instaat voor de terugbetaling van de lening. Een projectfinanciering wordt terugbetaald uit de kasstroom, die door het (nog te bouwen) project zelf moet worden gegenereerd. Meer informatie over projectfinanciering kunt u vinden op onze webpagina.

Gerelateerde content

Acceptatieproces

Als u een aanvraag bij ons doet, kunt u erop rekenen dat wij deze professioneel en vlot afhandelen.

Schadeformulieren

Diensten

Als uw betaling uitblijft, wilt u de schade graag vergoed zien. Daar hebt u tenslotte uw verzekering voor.

Atradius Dutch State Business en de overheid

De Nederlandse overheid is de verzekeraar en garant van de polissen en garanties die Atradius Dutch State Business namens haar uitreikt. Lees hier meer over deze overeenkomst.