Investeringsverzekering

U wilt een buitenlandse onderneming opzetten of overnemen? Met een investeringsverzekering dekt u de risico's af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handen schudden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel Nederlandse ondernemingen investeren in het buitenland door bedrijven over te nemen of een dochterbedrijf op te zetten. In landen die wat verder weg liggen, zijn daar vaak politieke risico’s aan verbonden. Hierdoor kan uw investering verloren gaan of dient u er (deels) op af te schrijven. Atradius Dutch State Business dekt u tegen deze politieke risico’s. Hiermee beschermt u uw eigen balans.

De Investeringsverzekering biedt dekking tegen de volgende politieke risico's:

 • onteigening;
 • transferbelemmeringen (bijvoorbeeld bij overmaking van dividend);
 • (burger)oorlog, inclusief andere vormen van politiek geweld.

Daarnaast kunt u op verzoek het contractbreukrisico meeverzekeren. Dit dekt u tegen verliezen indien lokale overheden hun contracten met u niet nakomen, zoals de levering of afname van elektriciteit tegen een bepaalde prijs.

Welke soorten investeringen zijn gedekt?

Wij kunnen de volgende investeringen in het buitenland verzekeren:

 • uw eigendom van -of meerderheidsbelang in- een onderneming;
 • een lening van uzelf aan uw dochteronderneming;
 • uw filiaal;
 • leasing van goederen aan uw dochteronderneming of filiaal;
 • een garantie aan derden voor de financiering van uw dochteronderneming;
 • een lening van een bank voor de financiering van uw dochteronderneming.

De verzekering is bedoeld voor nieuwe investeringen. Wij raden u aan vóór aanvang van uw investering een aanvraag bij ons in te dienen, zodat wij u vooraf kunnen laten weten of de risico’s zijn gedekt.

Bestaande investeringen kunt u meeverzekeren als u in de betreffende onderneming een nieuwe investering doet van minstens dezelfde waarde.  

Wie kan de Investeringsverzekering aanvragen?

 • ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd en er economisch actief zijn;
 • banken die buitenlandse investeringen van Nederlandse ondernemingen financieren.

Op welke landen kunt u dekking krijgen?

Uw aanvraag beoordelen wij van geval tot geval. In beginsel is dekking mogelijk op de meeste opkomende economieën en ontwikkelingslanden. Landen waarop bepaalde handelssancties gelden, of waar de veiligheidssituatie ernstig in het geding is, zijn echter uitgesloten.

Ook kan het zijn dat wij op een land bepaalde risico’s wel en andere risico’s niet accepteren. Informeer daarom tijdig bij ons.

Verzekerd bedrag

 • eigendom of aandelenparticipatie: de boekwaarde ervan op uw eigen balans;
 • een lening van u of uw bank aan uw dochteronderneming of een garantie van u aan uw bank: het nog uitstaande bedrag van de hoofdsom.

Tijdens de looptijd van de investering wordt het verzekerde bedrag aangepast aan de ontwikkelingen. Zo kan het verzekerde bedrag worden verhoogd als de waarde van de investering stijgt. Maar het verzekerde bedrag kan ook verminderen, als de waarde van de investering daalt of als op een lening wordt afgelost.

Wat is nog meer gedekt?

De opbrengsten -zoals rente, dividend en andere gelden- uit de onderneming waarin u hebt geïnvesteerd of die u hebt gefinancierd, vallen per verzekeringsjaar onder de verzekering tot 12% van het verzekerde bedrag.

Looptijd van de verzekering

De investering moet uiterlijk vijf jaar na aanvang gereed zijn. De verzekering kan tot vijftien jaar lopen vanaf het moment dat de investering gereed is, of twintig jaar vanaf de aanvang van de investering. Na het vierde jaar mag u de verzekering eenzijdig beëindigen. Over de resterende jaren is dan geen premie verschuldigd.

Schadevergoeding

De schadevergoeding bedraagt ten hoogste € 75 miljoen voor leningen en € 100 miljoen voor investeringen in activa.

Wachttermijn

Net als bij kredietverzekering geldt doorgaans een wachttermijn van drie maanden voordat u recht hebt op schadevergoeding. Zo krijgen u en wij de gelegenheid om de schade alsnog te beperken of te herstellen.

Eigen risico en gedekt percentage

Van elke gedekte schade krijgt u ten hoogste het maximale gedekte percentage (90%) vergoed. Dit houdt in dat u, als investeerder of financier, 10% eigen risico draagt.

Premie

Premie betaalt u jaarlijks over het door u, als investeerder of financier, opgegeven bedrag. De premie is afhankelijk van het investeringsland en de omvang van de dekking. Deze varieert voor de risico's van oorlog, onteigening en transfer samen tussen 0,65% en 1,1% per jaar. Voor investeringen boven de € 50 miljoen geldt een beperkte verhoging van deze tarieven voor het deel dat de € 50 miljoen overschrijdt.

Hoeveel kost het?

De hoogte van de premie staat aan het begin van de transactie vast. Deze hangt onder andere af van de hoogte van het contractbedrag, het land van export en de rating van uw klant.

Anti-omkopingsverklaring en anti-omkopingsbeleid    

In Nederland zijn alle vormen van omkoping verboden en strafbaar. De Nederlandse staat en Atradius DSB wensen onder geen beding betrokken te raken bij transacties waarbij omkoping heeft plaatsgevonden. Het is dan ook belangrijk dat we zo veel mogelijk zeker willen stellen dat ekv-gedekte transacties vrij zijn van omkoping. We zullen u dan ook vragen om een anti-omkopingsverklaring te ondertekenen op het moment dat wij een polis aan u uit gaan reiken. U kunt een voorbeeld van een dergelijke verklaring bekijken onder de downloads.

Atradius DSB en de staat hebben gezamenlijk een anti-omkopingsbeleid opgesteld. Het document kunt u hieronder downloaden.

Uitsluitingslijst

In de hieronder beschikbare Uitsluitingslijst ekv kunt u raadplegen welke activiteiten er zijn uitgesloten van verzekering door Atradius DSB. Sinds 1 januari 2023 gelden er beperkingen voor de fossiele energiesector volgend op de implementatie van de COP26-verklaring.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

Vertel mij meer over dit product.