Exportkredietgarantie

Wanneer een bank de export van kapitaalgoederen financiert, zal zij zich hiervoor funden. Dit kan uit eigen middelen, maar vaak zal de bank hiervoor op haar beurt financiering (funding) aantrekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Businessman shaking hands

 

 

 

 

 

 

 

 

De interbancaire markt kan hierin echter niet altijd volledig voorzien. Ook kunnen de kosten dusdanig hoog zijn, dat de exportfinanciering niet meer rendabel is. Soms zijn andere kapitaalmarktpartijen, zoals institutionele beleggers, bereid om exportleningen te funden. Zij kunnen deze leningen van een bank overnemen of herfinancieren. Om deze (her)financiers te vrijwaren van het risico van wanbetaling op hun investering, is de Nederlandse staat bereid deze (her)financiers een onvoorwaardelijke betalingsgarantie te geven. Hiermee hebben zij de zekerheid dat ze het investeringsbedrag inclusief rente op tijd terugkrijgen. Deze garantie heet Exportkredietgarantie. Atradius Dutch State Business geeft Exportkredietgaranties af op naam van de Nederlandse staat en in samenhang met een kredietverzekeringspolis aan de bank. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Eén van die voorwaarden is dat de kredietverzekeringspolis betrekking heeft op een leningnemer die niet in Nederland is gevestigd. 

Wat is het doel?

Het doel is het bevorderen van de kredietverschaffing door banken ten behoeve van de financiering van Nederlandse export. De garantie is geheel onvoorwaardelijk, zodat deze het volledige betalingsrisico van de (her)financier van de bank dekt. 

Hoe werkt het?

Banken hebben soms onvoldoende capaciteit om export te financieren. Om de financiering van exportkredieten te stimuleren, en de export te waarborgen, hebben wij de Exportkredietgarantie ontwikkeld. De Exportkredietgarantie strekt zich uit tot exportkredieten die verzekerd zijn onder een kredietverzekeringspolis, die Atradius Dutch State Business afgeeft namens de Nederlandse staat.

De garantiepremie komt bovenop de verzekeringspremie. De premie is afhankelijk van de weighted average life of the loan (wall) en de externe letterrating van de exportbank. Deze dient minimaal investment grade te zijn (beter of gelijk aan S&P’s BBB-). We gaan uit van een gedekt percentage voor het politiek risico van 98% en voor het commercieel risico van 95%.

Bij afwijkende gedekte percentages wordt de premie gecorrigeerd.

De premie dient vooraf te worden betaald, is betaalbaar in de valuta van de lening en als basis voor de premieberekening geldt de nominale ekv-gedekte lening.

De bank die het exportkrediet verleent, vraagt de garantie aan bij Atradius Dutch State Business. Wij beoordelen de bank op haar vermogen om de aangetrokken financiering voor het exportkrediet te kunnen terugbetalen, mocht de leningnemer van de bank daartoe niet bij machte zijn. Als de garantie wordt toegezegd –door middel van een schriftelijke toezegging aan de bank–  kan de bank hiermee investeerders (financiers of funders) aantrekken voor haar exportkrediet. Deze investeerders zijn er dan van verzekerd dat Atradius Dutch State Business de aangetrokken financiering namens de Nederlandse staat zal terugbetalen, als de bank daar niet toe in staat is. Omdat de Nederlandse staat de hoogste kredietwaardigheid heeft, vergroot deze garantie de mogelijkheden van banken om te funden. De garantie kan worden verstrekt aan een investeerder die de lening overneemt van de bank, of aan een investeerder die de bank een afzonderlijke lening verstrekt. In de eerste situatie is er sprake van overdracht van de lening, in de tweede situatie spreken we van herfinanciering.

Documenten

Voor zowel de overdrachts-,  herfinancierings- als de obligatievariant vindt u documentatie onderaan deze pagina. Deze betreft:

  • een meer gedetailleerde omschrijving van de regeling, onder ‘Hoofdlijnen EKG’;
  • de exportkredietgarantietekst voor investeerders van de bank;
  • de standaardovereenkomst tussen de bank en Atradius Dutch State Business namens de Nederlandse staat, ten behoeve van de garantie (regresovereenkomst);
  • het aanvraagformulier.

Vragen of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via  020 553 26 93 of  info.dsb@atradius.com.

Vertel mij meer over dit product.