COP26-verklaring: uitsluitingen per 1 januari

Atradius nieuws

AMSTERDAM/DEN HAAG – Per 1 januari 2023 treedt het al eerder aangekondigde voorgenomen beleid omtrent de fossiele waardeketen voor exportkredietverzekeringen in werking.

Het beleid zal zonder wijzigingen in werking treden. Dit betekent dat nieuwe publieke steun via de ekv voor de fossiele energiesector in het buitenland met ingang van het nieuwe jaar niet meer mogelijk is.

 

 

Cop26

 

 

De uitsluitingen betreffen activiteiten gericht op de exploratie en winning, verwerking, op- en overslag en transport van fossiele brandstoffen en elektriciteitsopwekking door middel van fossiele brandstoffen. Met deze beleidswijzigingen voert Nederland de COP26-verklaring, die vorig jaar in Glasgow is getekend, uit en zet een belangrijke stap met het in lijn brengen van de ekv met het Parijs-akkoord. 

Uitzonderingen en uitsluitingen 

Het beleid is tot stand gekomen mede met behulp van input van het bedrijfsleven en maatschappelijke stakeholders en in afstemming met andere landen die zich ook hebben gecommitteerd aan de COP26-verklaring. Per activiteit in de fossiele waardeketen is beschreven welke activiteiten uitgesloten zijn van ekv-steun en welke uitzonderingen nog mogelijk zijn. Aanvragen die vóór 1 januari 2023 zijn ingediend zijn in behandeling genomen en kunnen nog tot eind 2023 tot een polis leiden. De ekv blijft onder strikte voorwaarden toegankelijk voor investeringen in bestaande fossiele infrastructuur in lijn met het 1.5 gradenscenario. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake is van een verbetering van de milieuprestatie, en/of veiligheid, en/of gezondheid en waarbij de economische levensduur van de infrastructuur niet verlengd wordt. Andere voorbeelden van uitzonderingen zijn ondersteunende diensten voor fossiele infrastructuur, multipurpose havens en elektriciteitsproductie in lage inkomenslanden met extreme energiearmoede.  

 

Cop26 verklaring

 

Het volledige overzicht van het actuele uitsluitingsbeleid voor de fossiele waardeketen van de ekv is op deze pagina te vinden.