Jumbo Offshore werkt mee aan Taiwanees windmolenpark

Atradius nieuws

In 2018 heeft het Taiwanese ministerie van Economische Zaken 3,8 GW aan netwerkcapaciteit toegewezen aan een tiental offshore wind projecten ten westen van Taiwan.

Exporteur Jumbo Offshore uit Schiedam is een van de partijen die hieraan meewerkt.

Het gaat hierbij om het Yunlin project, waar 80 windturbines van in totaal 640 MW worden geïnstalleerd als onderdeel van het zogenaamde Thousand Turbine Project. Dit project streeft de productie van groene energie na in een land dat momenteel heel erg afhankelijk is van de import van energie. Hierdoor worden zij minder afhankelijk.

Voor dit project is al een afnamecontract afgesloten met afnemer Taipower. Zij garanderen de afname van de opgewekte energie tegen een gunstige prijs. Dit maakt het project zeer interessant. Samen met de buitenlandse exportkredietverzekeraars EKF en Euler Hermes dekt Atradius de kredietrisico’s die zijn verbonden aan de financiering van dit project.

Het opwekken van groene energie draagt natuurlijk bij aan de beperking van broeikasgassen. Om een idee te geven, dit project zorgt voor een CO2-reductie van 1,25 miljoen ton per jaar. Dit staat gelijk aan het verbruik van bijna 400 miljoen liter diesel per jaar. 

De Nederlandse exporteur Jumbo Offshore uit Schiedam is verantwoordelijk voor het vervoer van de fundering en het vervoer én de installatie van de

de installatie van de verbindingsstukken tussen de fundering en de toren

verbindingsstukken tussen de fundering en de toren van 80 windmolens. De contractsom van het exportcontract voor Jumbo bedraagt bijna 120 miljoen Euro. Ruim 60% hiervan bestaat uit Nederlandse content, wat dus goed is voor de Nederlandse werkgelegenheid. Niet alleen voor Jumbo, maar ook voor toeleveranciers zoals IHC en Deltares. Daarnaast is er verzocht om een deel van de lokale kosten en 100% van de premie te ondersteunen. Hierdoor is het uiteindelijke bedrag dat voor de EKV in aanmerking komt, ca 102 miljoen Euro.

Voor deze transactie zijn diverse risico’s beoordeeld, waarbij onder meer is gekeken naar financiële en operationele aspecten. Aangezien dit het eerste offshore windpark voor de kust van Taiwan is, blijft het een grote uitdaging. Dit project is namelijk een stuk lastiger dan vergelijkbare projecten in de Noordzee. Dit komt met name door de onstabiele bodem en het risico op typhoons.

Jumbo is echter een ervaren partij op het gebied van transport en installatie van offshore constructies. Er is dan ook voldoende vertrouwen dat de werkzaamheden professioneel zullen worden uitgevoerd, en dat indien nodig maatregelen worden genomen ten aanzien van eventuele milieu- en sociale risico’s. 

Het windmolenpark is vanwege de mogelijke nadelige effecten op de biodiversiteit beoordeeld als een zogenaamd categorie A-project. Omdat er ook exportkredietverzekeraars uit Duitsland en Denemarken bij het project betrokken zijn, is er besloten om voor de MVO-beoordeling samen te werken.

De nadelige gevolgen, zoals effecten op de biodiversiteit, het water en de waterbodem en het geluid, worden zoveel mogelijk beperkt door mitigerende maatregelen conform de laatste stand der techniek. Hierdoor worden de daadwerkelijke effecten op de aanwezige fauna beperkt geacht. Bovendien is de ligging van het project ruim buiten de kust, waardoor er voor vogels voldoende ruimte is om te kunnen passeren tussen de kust en het windpark door. Ook is het project buiten de leefomgeving van een beschermde dolfijnsoort gelegen. Het effect op de visserijgemeenschap is beperkt en wordt door mitigerende maatregelen nog verder geminimaliseerd. Voor de partijen die wel getroffen worden door met name de constructie van het project is een ruim compensatieplan opgesteld.

Samen met de andere betrokken exportkredietverzekeraars is met de eigenaren van het project uitgebreid onderhandeld over de zekerheden en de voorwaarden van de lening. Na een uitgebreide afweging van de verschillende risico’s aan de ene kant, en de positieve effecten voor de Nederlandse export in combinatie met zekerheden en maatregelen aan de andere kant, vertrouwen we erop dat deze transactie succesvol wordt afgerond.

Medio juni is de financieringspolis uitgereikt aan Verzekerde SMBC Europe, de Londense vestiging van de Japanse bank die samen met een groep van 16 medeverzekerde banken de financiering van het Yunlin project zal verstrekken.