De vernieuwde Arrangement: wat gaat er veranderen?

Atradius nieuws

Het is een modernisering van de regels voor exportkredieten en exportkredietverzekeringen die verschillende landen afgeven.

In Nederland zijn deze regels alleen van toepassing op de exportkredietverzekeringen van Atradius DSB. Enerzijds worden de voorwaarden waaraan transacties moeten voldoen versoepeld en versimpeld, anderzijds komen er duidelijk meer mogelijkheden om groene projecten tegen nóg gunstiger voorwaarden te verzekeren of financieren.  

 Arrangement sets a maximum to the repayment

De belangrijkste regels die de Arrangement stelt hebben betrekking op de looptijd van een exportlening, op het aflossingsprofiel van het krediet, op de minimumpremie en op de omvang van het bedrag dat verzekerd mag worden in relatie tot het exportcontract. Daarnaast zijn er regels indien een exportkrediet tegen vaste rente wordt gesloten. 

De meeste van deze regels veranderen ingrijpend: 

  • De maximale looptijd voor exportkredieten verandert. De hoofdregel is en blijft dat de looptijd van een krediet niet groter is dan de levensduur van het goed of de dienst. De Arrangement stelt echter een maximum aan de looptijd. Deze regels worden sterk versimpeld en verruimd. In de oude Arrangement waren er vele verschillende maximale looptijden, nu is er altijd een maximum van 15 jaar, ongeacht bestemmingsland. Voor transacties onder de Climate Change Sector Understanding (zie verder) en kerncentrales zijn er nog ruimere maximale looptijden (tot 22 jaar). 
  • Meer variatie toegestaan in het aflossen van kredieten. De hoofdregel is en blijft dat exportkredieten halfjaarlijkse lineaire aflossingen kennen. Er komen echter meer mogelijkheden om hiervan af te wijken en de toegestane afwijkingen worden bovendien ruimer. De speciale regels voor projectfinancieringen verdwijnen. Een ander aflossingsprofiel dan lineair is onder randvoorwaarden toegestaan, mits onderbouwd kan worden dat de inkomsten van de koper een dergelijk ander aflossingsprofiel noodzaken of rechtvaardigen. Die randvoorwaarden zijn dat de eerste aflossing uiterlijk na 24 maanden plaatsvindt (‘grace period’), dat in een periode van zes maanden nooit meer dan 35% van de hoofdsom wordt betaald (‘balloon payment’) en de Weighted Average Life (WAL) van de lening is gebonden aan een maximum.
  • Lagere premies voor kopers buiten de hoge-inkomenslanden die een kredietwaardigheid hebben die minder is dan investment grade (dus BB+ of minder) voor kredieten met een looptijd langer dan tien jaar. 
  • Een versterkte connectie tussen exportkredieten en de mondiale klimaatagenda leiden ertoe dat de regels voor groene transacties in de Climate Change Sector Understanding (CCSU) sterk worden uitgebreid. Vanwege de mondiale klimaatagenda en ook de rol van internationale exportkredieten hierin, worden de mogelijkheden verruimd om nog gunstiger voorwaarden te kunnen bieden aan exporttransacties die een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dergelijke transacties kennen nog langere toegestane looptijden, van 18 tot 22 jaar afhankelijk van de projectcategorie. Daarnaast zijn een langere grace period (2,5 jaar), een grotere balloon payment (35%) en een hogere WAL (70%) toegestaan.  Ook is de reikwijdte van de CCSU sterk uitgebreid met een groot aantal nieuwe projectcategorieën op het vlak van klimaatmitigatie en is de paragraaf voor klimaatadaptatie volledig aangepast. 

Over de Arrangement on officially supported export credits 

Overheden die export willen ondersteunen met exportkredietverzekeringen of financieringen moeten zich aan regels houden. Die regels staan in de zogeheten Arrangement on Officially Supported Export Credits, kortweg de Arrangement. Het is een herenakkoord tussen de landen die deelnemen (‘Participanten’), maar voor de landen die lid zijn van de Europese Unie heeft dit akkoord een wettelijke status omdat het is vertaald naar Europese regelgeving. 

De Arrangement ontstond in 1978. Sindsdien zijn er veel bepalingen aan toegevoegd. De regels voor schepen – de zogeheten Ship Sector Understanding (SSU) – die dateren uit 1968 zijn onderdeel geworden van de Arrangement. De Arrangement bepaalt wat de meest gunstige voorwaarden zijn waartegen overheden export mogen ondersteunen. Strenger zijn mag natuurlijk altijd. Een belangrijk uitgangspunt van de Arrangement is dat de Participanten transparant zijn onder elkaar over wat ze verzekeren tegen welke voorwaarden. 

Een deel van de producten die Atradius DSB aanbiedt zijn niet geregeld in de Arrangement maar wel onderworpen aan de staatssteunregels van de EU. Dit is met name het geval wanneer de uiteindelijk begunstigde van het product een Nederlandse onderneming – de exporteur – is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de werkkapitaalverzekering, bij de groendekking, bij binnenlandse dekking (‘domestic cover’) en bij contragaranties. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via Ingeborg van den Nieuwendijk en Ivo Habets via dsbinternationaldesk@atradius.com of uw accountmanager.  

Nuttige links:

De tekst van de nieuwe Arrangement vindt u op deze pagina: Export credits - OECD 
Hier vindt u een FAQ document opgesteld door het OESO-secretariaat met antwoorden op veelgestelde vragen over de gemoderniseerde Arrangement: June 2023 - FAQ new Arrangement.pdf (oecd.org)