Atradius DSB Partners

Invest International helpt Nederlandse of aan Nederland gelieerde bedrijven met hun investeringen. De Rijkscommissie is een overlegorgaan m.b.t. export.

Invest International

De wereldwijde uitdagingen in verband met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) vragen om innovatie, particulier ondernemerschap en publiek leiderschap. Daarom staat Invest International open voor startende ondernemingen, KMO's en grote ondernemingen, maar ook voor ambitieuze overheden en andere investeerders.

Om de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN te bereiken vallen publieke en private belangen samen. Daarom ondersteunt Invest International overheden en bedrijven en biedt hen casusspecifieke financieringsregelingen en projectontwikkelingscapaciteit.

Eén loket voor directe investeringen

Invest International is gespecialiseerd in exportfinanciering, projectfinanciering en waardeketenfinanciering. Producten variëren van vriendelijke financieringsregelingen op basis van Nederlandse overheidsmiddelen voor internationale financiering tot risicokapitaaloplossingen zoals eigen vermogen, vreemd vermogen of mezzanine. Hiermee kan de organisatie bedrijven in elke fase van hun volwassenheid ondersteunen. Invest International biedt een scala aan kapitaaloplossingen voor bedrijven en investeringsfondsen die met hun internationale activiteiten bijdragen aan het realiseren van de SDG's. Voor overheden in ontwikkelingslanden maakt Invest International Nederlandse overheidsfondsen toegankelijk die bedoeld zijn voor infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden.

Bedrijven die bijdragen aan de Nederlandse economie hebben veel te bieden in het brengen van slimme oplossingen om de wereld beter te maken. De eerste focus van Invest International ligt op Agri-food, Climate & energy, Healthcare, Manufacturing en Water & infra.

Atradius DSB Partners

Is uw bedrijf op zoek naar financiering? Bent u een Nederlandse of aan Nederland gelieerde onderneming neem dan contact op met Invest International:

Malietoren | Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Nederland

info@investinternational.nl
+31 70 701 3251

Of

Voor meer informatie bezoek de Invest International website

Rijkscommissie

De Rijkscommissie voor export-, import-, en investeringsgaranties (de Rijkscommissie) heeft tot taak overleg te voeren over (inter)nationale ontwikkelingen en vraagstukken alsmede knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor, op het gebied van export-kredietverzekering en -financiering en investeringsverzekeringen. De Rijkscommissie kent 26 leden met een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, werkgeversvertegenwoordiging, financiële instellingen, het ministerie van Financien en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Rijkscommissie komt tweemaal per jaar bijeen voor de Rijkscommissie vergadering. Atradius DSB is één van de leden.

Sinds 19 mei 2021 worden de verslagen gepubliceerd.