MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)

De Nederlandse overheid wil graag het maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ondernemingen stimuleren. Lees hier alles over MVO bij Atradius Dutch State Business.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

confident businessman in office

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nederlandse overheid stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor bestaan internationale en nationale regels. Om te toetsen of uw aanvraag aan deze regels voldoet, beoordeelt Atradius Dutch State Business niet alleen het financiële risico op uw afnemer, maar ook de milieu- en sociale gevolgen van de projecten waaraan u levert.

De Nederlandse overheid wil dat bedrijven fatsoenlijk ondernemen, in Nederland én in het buitenland. Daarom wordt van u verwacht dat u zich inspant om de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen na te leven. Hierin is vastgelegd hoe u maatschappelijk verantwoord kunt ondernemen.

Milieu- en sociale aspecten spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Atradius DSB verzekert daarom, namens de Nederlandse overheid, alleen exporttransacties en investeringen als die naar onze mening geen onaanvaardbare milieu- en sociale gevolgen hebben. Ook dienen zij niet geassocieerd te worden met zaken als omkoping en mensenrechtenschendingen.

Atradius DSB beschrijft in de beleidsverklaring mvo haar missie, visie en aanpak ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De beleidsverklaring mensenrechten legt de aanpak en keuzes uit binnen het werk van Atradius DSB specifiek ten aanzien van mensenrechten.

De beleidsverklaring dierenwelzijn legt de aanpak en keuzes uit binnen het werk van Atradius DSB specifiek ten aanzien van dierenwelzijn.

In de hieronder beschikbare Uitsluitingslijst ekv kunt u raadplegen welke activiteiten er zijn uitgesloten van verzekering door Atradius DSB. Sinds 1 januari 2023 gelden er beperkingen voor de fossiele energiesector volgend op de implementatie van de COP26-verklaring.

Transparantie

Atradius DSB hecht veel waarde aan een transparante werkwijze en een open communicatie met haar belanghebbenden. Het transparantiebeleid van Atradius DSB maakt inzichtelijk welke informatie wanneer beschikbaar wordt gesteld en op welke wijze. Het beleid beschrijft ook welke informatie publiekelijk beschikbaar is en welke informatie op basis van vertrouwelijkheid niet openbaar kan worden gemaakt. Het is namelijk van groot belang dat Atradius DSB de juiste balans bewaakt tussen enerzijds zo transparant mogelijk werken en anderzijds er zorg voor dragen het vertrouwen van exporteurs, banken en hun afnemers niet te schaden. Onder downloads vindt u een document met daarin ons transparantiebeleid.

Vragen over MVO of advies?

Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via telefoonnummer 020 553 26 93 of stuur een email naar: info.dsb@atradius.com.

Gerelateerde content

Milieu- en sociale beoordeling

Atradius Dutch State Business beoordeelt uw aanvragen op gevolgen voor mens en milieu.

Publicatie A- en B-projecten

Voor categorie A- en B-projecten doen wij een uitgebreide milieu- en sociale beoordeling. Onderdeel hiervan is publicatie voor én na afgifte van de polis.

Duurzaamheidsverslag

Atradius Dutch State Business publiceert jaarlijks een duurzaamheidsverslag. Het geeft onze inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaamheid weer. Bekijk hier de verslagen.