Begrippenlijst

Om u snel van dienst te kunnen zijn hebben wij de meeste begrippen voor u onder elkaar gezet. Mocht u iets missen, schroom dan niet om contact op te nemen.

Begrip Omschrijving
Aanvullende dekking Verzekering, in aanvulling op een fabricatie- en kredietrisicodekking tegen het  risico dat de afnemer of zijn bank een  bankgarantie ten onrechte opvraagt.

Aannemingsverzekering

Verzekering voor aannemingswerken tegen het risico dat gemaakte kosten  niet worden vergoed, doordat niet alle  certificaten worden afgegeven en tegen  het risico dat, ondanks de afgifte van  certificaten, de verschuldigde gedeelten  van de aannemingssom niet worden  betaald.

Agentencommisie

Atradius hanteert op grond van nationaal beleid een richtlijn voor vergoedingen aan agenten. Een vergoeding mag maximaal 5% bedragen van (uw aandeel van) de contractprijs met een totale waarde van niet meer dan EUR 4,5 miljoen. Voor kleinere transacties (met een maximale contractwaarde van EUR 5 miljoen) geldt het maximum van 5% niet. Een hoger percentage kan als aanvaardbaar worden beoordeeld, als het absolute bedrag niet hoger is dan EUR 250.000,--. Als de overeenkomst met uw agent niet in lijn is met de hierboven genoemde richtlijn is de transactie in beginsel niet verzekerbaar, tenzij op basis van een enhanced due diligence uitgevoerd door Atradius het risico op omkoping aanvaardbaar wordt geacht.

Arrangement (Consensus) Internationale afspraken in OESO- verband om concurrentieverstorende  effecten van overheidssteun, subsidies  en financieringen te beperken.
Berner Unie In de Berner Unie zijn kredietverzekerings- en investeringsverzekeringsinstellingen verenigd, die zowel het  debiteurenrisico als het landenrisico verzekeren dat verbonden is aan internationale goederen- en dienstentransacties.
Consolidatie Een betalingsregeling met een schuldenland die zowel het vaststellen van  nieuwe vervaldata voor betalingen kan  behelzen als het kwijtschelden van  schulden of gedeelten daarvan.
Contragarantie Een losstaande garantie, of een aanvulling op een Aanvullende Dekking of  Zelfstandige garantiedekking, waarbij  Atradius zich namens de Staat verplicht  de garantiestellende bank te vergoeden voor de aan de afnemer betaalde  bedragen. Hierdoor vergroot u uw  kredietruimte.
Exportkredietver-zekeraar Een (staats)exportkredietverzekeraar (ook wel Export Credit Agency of ECA) verzekert namens de overheid het risico op wanbetaling door afnemers bij exporttransacties . Ook kunnen wij de bank van de buitenlandse afnemer verzekeren, als deze een lening verstrekt waardoor deze  van Nederlandse exporteurs goederen en/of diensten op krediet kan kopen.
Debiteurenrisico Dit is het risico dat de afnemer of  leningnemer zijn financiële verplichtingen niet nakomt.  Dekkingstoezegging  Toezegging door Atradius namens de  Staat een polis te zullen afgeven. Zo  hebt u al tijdens de onderhandelingen  met bank of afnemer over de voorwaarden al zekerheid over welke betalingsrisico’s zullen zijn gedekt wanneer het  contract in werking treedt binnen de  daarvoor afgesproken tijd.
Dekkingstoezegging Toezegging door Atradius namens de Staat een polis te zullen afgeven. Zo hebt u al tijdens de onderhandelingen met bank of afnemer over de voorwaarden al zekerheid over welke betalingsrisico’s zullen zijn gedekt wanneer het contract in werking treedt binnen de daarvoor afgesproken tijd.
Directe Garantie Een onherroepelijke verbintenis van Atradius namens de staat tegenover een disconterende of accreditief negotiërende bank om uit te keren, in geval onder wissels, promessen of onherroepelijke accreditieven niet binnen de van toepassing zijnde wachttermijn is betaald.
Exportkredietgarantie Een garantie aan een (her)financier van een bank die een exportkrediet verschaft.
Fabricatierisico Het risico dat u als exporteur geen betaling van of namens de afnemer ontvangt voor de kosten die u maakt
ten behoeve van de totstandkoming en uitvoering van de exportovereenkomst, voor zover u niet aan de  afnemer levert.
Financieringspolis Verzekering tegen het risico dat een bank die een exporttransactie financiert geen betaling van de leningnemer ontvangt.
Force majeure Een overmachtsituatie, waardoor de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd.
Garantieverzekering Verzekering tegen het risico dat de afnemer of zijn bank een bankgarantie opvraagt.
Investeringsverzekering Deze verzekering dekt verliezen van investeringen in ondernemingen in het buitenland als gevolg van  onteigening, oorlog, transferbelemmeringen en contractbreuk.
Koersrisicoverzekering Verzekering aan een exporteur die aanbiedt in vreemde valuta, voor het risico dat de koers van de valuta verandert tijdens de offerteperiode.
Kredietrisico Het risico dat ontstaat doordat een exporteur de bedongen koopprijs niet, niet volledig of slechts met grote vertraging ontvangt.
Landenrisico

Het landenrisico is afhankelijk van het land van bestemming en omvat zowel politieke risico’s (bijvoorbeeld transferbelemmeringen, onlusten of oorlog) als catastroferisico’s (bijvoorbeeld natuurrampen zoals stormen, aardbevingen en epidemieën).

Leasepolis met Uitgebreide Dekking Verzekering tegen betalingsrisico voor geleaste kapitaalgoederen (financiële lease), waarbij alle termijnen onder de dekking vallen.
Leasepolis met Beperkte Dekking Verzekering tegen betalingsrisico voor geleaste kapitaalgoederen, waarbij gewoonlijk alleen de eerste negen maanden onder de dekking vallen.
Leasepolis met Dekking
Onteigeningsrisico
Verzekering tegen onteigeningsrisico voor geleaste kapitaalgoederen.
Middellange transacties Transacties met krediettermijnen langer dan twaalf maanden (levering van kapitaalgoederen) of uitvoeringstermijnen langer dan twaalf maanden (uitvoering van aannemingswerken).
Nationaal bestanddeel Het verschil tussen de contractprijs en de prijs van de uit het buitenland afkomstige goederen en diensten. Het nationaal bestanddeel moet minimaal 20% van de contractprijs bedragen. Als het nationaal bestanddeel lager is, maar wel minimaal 15% bedraagt, dan mogen eventuele (toe)leveringen door buitenlandse groepsmaatschappijen van de exporteur worden opgeteld bij het nationaal bestanddeel om het minimum van 20% te bereiken, mits de moedermaatschappij van de betreffende buitenlandse groepsmaatschappij(en) in Nederland is gevestigd.
Overmacht Zie force majeure.
Progress payments Betalingen die u als exporteur ontvangt tijdens de uitvoeringsperiode van een overeenkomst uit een lening waarvoor Atradius namens de Staat aan de financierende bank een Financieringspolis
heeft afgegeven.
Protracted default Zie Voortgezette non-betaling.
Provenu’s Betalingen voor vorderingen waarvoor een verzekerde al een schadeuitkering heeft ontvangen.
Regres Regres is het verhalen van geleden schade op een derde. Als Atradius schade vergoedt aan een bank en die wil verhalen op een exporteur, spreken we van regres. Dit kan zich voordoen als Atradius schade heeft uitgekeerd onder een financieringspolis aan de bank, of een niet betaalde wissel heeft uitgekeerd of , naar achteraf blijkt, ten onrechte heeft bevoorschot. Dit zijn zeer zeldzame situaties. Een regressituatie kan zich ook voordoen indien Atradius schade vergoedt aan de bank uit hoofde van een contragarantie. Dan verhaalt Atradius de geleden schade op u als exporteur.
Voortgezette non-betaling Voortgezette non-betaling (protracted default) ontstaat als de afnemer na afloop van de wachttermijn zijn betalingsverplichtingen nog niet is nagekomen, zonder dat sprake is van een geschil of een aanwijsbare politieke of commerciële schadeoorzaak.
Werkkapitaaldekking Verzekering aan een bank tegen het risico dat deze het door haar verstrekte werkkapitaal aan een exporteur niet terugontvangt.
Wachttermijn Periode tussen de vervaldag van de vordering en het moment waarop een verzekerde aanspraak kan maken op een schadevergoeding.
Zelfstandige garantiedekking Verzekering aan een exporteur tegen het risico dat de afnemer of zijn bank een bankgarantie ten onrechte opvraagt en de garantiestellende bank daarbij regres heeft op de exporteur.