Publieke consultatie 

Publieke consultatie 

Het geactualiseerde milieu en sociaal beleid voor de exportkredietverzekering 

Publicatiedatum: 06-04-2023
Einddatum consultatie: 29-04-2023
Status: open

Achtergrond

Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) is uitvoerder van de exportkredietverzekering en investeringsgaranties namens de Nederlandse overheid.

De ministeries van Financiën en BHOS bepalen het nationaal beleid en Atradius DSB is de uitvoerder. Met de exportkredietverzekering (ekv) worden betalingsrisico’s van exporttransacties en politieke risico’s van buitenlandse investeringen van Nederlandse bedrijven en hun financiers verzekerd. Op deze manier worden exporttransacties van Nederlandse bedrijven mede mogelijk gemaakt. Voorwaarde daarbij is dat de verzekerde exporttransacties niet zorgen voor onacceptabele milieu- en sociale risico’s. Hiervoor wordt voor alle binnenkomende aanvragen een milieu- en sociale beoordeling uitgevoerd volgens het milieu en sociaal beleid van Atradius DSB.

Het huidige milieu- en sociaal beleid voor de ekv is vastgesteld in 2018 en heeft sindsdien de basis gevormd voor het werk van de mvo-desk van Atradius DSB. In 2020-2021 is door een externe partij een beleidsevaluatie uitgevoerd van het milieu en sociaal beleid van de ekv. Hierin zijn aanbevelingen gedaan die gedurende het afgelopen jaar zijn geïmplementeerd. Daarmee diende ook het beleidsdocument op een aantal punten te worden geactualiseerd.

In het geactualiseerde beleidsdocument wordt het milieu en sociaal-beleidskader voor de ekv omschreven, waarbij wordt ingegaan op verantwoordelijkheid en taakverdeling, internationaal en nationaal beleidskader, de reikwijdte van het beleid, transparantie en gerelateerde beleidsdocumenten (zoals de mensenrechtenverklaring en de dierenwelzijnsverklaring). Vervolgens wordt de werkwijze van Atradius DSB bij het uitvoeren van een milieu en sociale beoordeling toegelicht.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige beleidsdocument zijn:

  • Het document is veel hanteerbaarder gemaakt door het tot een derde van de omvang terug te brengen;
  • De bevindingen uit de beleidsevaluatie van 2021 zijn in het document verwerkt;
  • Het document bevat verwijzingen naar overig beleid (uitsluitingen; uitfasering fossiel);

Beleidswijzigingen:

  • Sinds 2 jaar wordt voor alle aanvragen minimaal een screeningsonderzoek uitgevoerd als beoordeling (mensenrechten due diligence verplichting vanuit UNGPs);
  • Sinds 1 januari 2022 worden alle projecten in categorie A gemonitord;
  • Alle projecten in categorie A zullen worden bezocht door middel van een site visit.
 

Consultatie

De conceptversie van het geactualiseerde beleidsdocument is op 6 april 2023 gepubliceerd en ligt op dit moment ter consultatie. De consultatie is geopend tot en met 29 april.

Wij nodigen u van harte uit om kennis te nemen van het beleidsdocument en uw visie op de tekst met ons te delen. Dit kan via een formulier

Na de vermelde einddatum sluiten wij de consultatie en zullen wij de binnengekomen reacties verwerken en publiceren op deze webpagina. In verband met transparantie zal de respons op deze consultatie openbaar worden gemaakt, inclusief naam en bedrijfsnaam van de respondenten. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan kunt u dat aangeven in het formulier. Het invullen van het formulier kost ongeveer 10 minuten van uw tijd.