Renewable energy outlook

Market Monitor

  • China,
  • India,
  • Verenigde Staten
  • Machines/Engineering

22 jan 2019

In dit rapport schetsen we de wereldwijde vooruitzichten voor hernieuwbare energie.

Dit doen we aan de hand van twee mogelijke scenario’s: het New Policies Scenario (NPS) en het Sustainable Development Scenario (SDS). NPS vormt het bassiscenario. In NPS vormt het huidige en tot op zekere hoogte het voorgenomen beleid het uitgangspunt. De rol van fossiele brandstoffen blijft in dit scenario groot; duurzame energie zal in 2040 voorzien in slechts 40% van de energieconsumptie. De doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs worden niet gehaald.

SDS veronderstelt dat de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en enkele Sustainable Development Goals van de VN wel worden gehaald. In dit scenario heeft duurzame energie in 2040 een prominente rol in de energiemix; voor fossiele bronnen zoals olie en kolen is een veel kleinere rol weggelegd. Hier zijn ingrijpende beleidsveranderingen en forse investeringen voor nodig. Toch denkt Atradius dat de wereld geleidelijk de kant op beweegt van SDS; de maatschappij zal niet enkel het huidige en voorgenomen beleid accepteren.

We onderscheiden drie belangrijke sectoren: elektriciteit, warmte en transport. De vraag komt van eindgebruikers: bedrijven en huishoudens. De belangrijkste energiebronnen zijn waterkracht (hydropower), wind en zon. Waterkracht is momenteel de meest volwassen markt. De meeste groei komt de komende twintig jaar uit windenergie en zonne-energie. De ontwikkeling van duurzame warmteopwekking en transport is minder groot in verhouding tot de omvang van de sectoren.

De capaciteit van windenergie is de afgelopen jaren sterk toegenomen, gesteund door overheidsbeleid en kostenreductie. Van alle duurzame energiebronnen groeit wind tot en met 2040 het sterkst (in termen van capaciteit). De groei komt voornamelijk uit China en de EU. In de EU zal windenergie de grootste bron van elektriciteitsvoorziening zijn in 2030.

Zonne-energie is de afgelopen jaren eveneens sterk gegroeid, gesteund door overheidssubsidies, technologische verbeteringen en kostenreducties. China is de grootste producent van zonne-energie, maar de EU heeft het grootste aandeel van zonne-energie in de elektriciteitsopwekking. Net als bij wind is de variabiliteit van de zon en de overdracht naar het elektriciteitsnet een uitdaging. Zonne-energie laat tot en met 2040 een sterke groei zien; in percentages blijft het alle andere energiebronnen voor. In de totale energiemix blijft het echter achter bij waterkracht en wind. De regio Azië-Pacific drijft de groei en blijft de dominante speler in de markt voor zonne-energie.

Downloads