Exportkansen voor Nederland in de duurzame energie

Trend Reports

  • China,
  • Mexico,
  • Nederland,
  • Verenigde Staten
  • Diensten

22 jan 2019

Nederland exporteerde in 2017 voor EUR 15 miljard aan goederen die gerelateerd zijn aan duurzame energie.

  • Zonne-energie, biomassa en windenergie zijn voor Nederland de grootste renewables exportsectoren. Binnen de zonne-energie levert Nederland vooral materialen voor zonnepanelen, zoals kunststof materialen, statische omvormers en lichtgevoelige halfgeleiderelementen. In de windenergie exporteert Nederland veel bedieningspanelen voor windmolens, kogel- en rollagers en versnellingsbakken voor offshore windturbines. Binnen de sector biomassa zit een groot deel van de exportwaarde in een groep chemische stoffen die gebruikt worden voor de purificatie van bio-ethanol. Geothermie en waterkracht zijn in exportomvang klein.
  • Nederlandse exporteurs in de duurzame energiesector blijken vooral comparatieve voordelen te hebben ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten in biomassa (in de brede zin) en energie uit water. Gemeten in euro’s is de netto bijdrage van biomassa aan de Nederlandse export bovendien groter dan voor zonne- of windenergie.
  • Relatief grote toegang tot financiering voor groene projecten is een troefkaart die Nederland kan uitspelen. Hoewel de groene obligatie-uitgifte van Nederlandse banken en nutsbedrijven in internationaal opzicht al zeer fors is, is het aan de Nederlandse overheid en bedrijven in de duurzame energiesector om hier zo snel mogelijk aansluiting bij te vinden.
  • Om de Nederlandse internationale concurrentiepositie op het gebied van hernieuwbare energie daadwerkelijk te ondersteunen is het van belang dat de Nederlandse overheid snel met duidelijkheid komt. De ambities zijn hoog, maar de beleidsplannen zijn nog niet uitgekristalliseerd.